RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2018r. (Kadencja 2018-2023)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach.
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu.
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu.
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok.
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025.
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026.
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019.
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie.
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy.
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019.
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025.
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino.
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023.
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.01.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Grudzień
Dokument BIP z dnia: 23.11.2018
Dokument oglądany razy: 3 965
Wersja do druku