RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2009r. (Kadencja 2006-2010)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Uchwała Nr XXXV/328/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/327/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Tymieniu.
Uchwała Nr XXXV/326/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała Nr XXXV/325/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/324/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/323/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/322/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/321/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/320/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/319/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/318/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXV/317/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchylenia Ucwały Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała Nr XXXV/316/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: założenia punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino oraz ustalenia ich organizacji.
Uchwała Nr XXXV/315/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Uchwała Nr XXXV/314/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania p. n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353Z Łopienica - Łasin Koszaliński".
Uchwała Nr XXXV/313/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutów Sołectw Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXV/312/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXV/311/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Uchwała Nr XXXV/310/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2010".
Uchwała Nr XXXV/309/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XXXIV/308/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała Nr XXXIV/307/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała Nr XXXIV/306/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała Nr XXXIV/305/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała Nr XXXIV/304/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała Nr XXXIV/303/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek zabudowanych.
Uchwała Nr XXXIV/302/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Surowego na działania Wójta Gminy Będzino związane ze sprzedażą nieruchomości niezabudowanych w obrębach ewidencyjnych Jamno i Łabusz.
Uchwała Nr XXXIV/301/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
Uchwała Nr XXXIV/300/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Będzino.
Uchwała Nr XXXIV/299/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terene Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXIV/298/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/45/99 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Samorządowego w Mścicach.
Uchwała Nr XXXIV/297/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Łabuszu.
Uchwała Nr XXXIV/296/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Łabuszu.
Uchwała Nr XXXIV/295/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębach ewidencyjnych Łabusz, Mścice, Strzeżenice, Śmiechów i Tymień.
Uchwała Nr XXXIII/294/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: przystąpienia do konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino w sprawie utworzenia Sołectwa Stoisław.
Uchwała Nr XXXIII/293/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.
Uchwała Nr XXXIII/292/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Uchwała Nr XXXIII/291/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/290/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2010 roku.
Uchwała Nr XXXIII/289/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2010r.
Uchwała Nr XXXIII/288/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Będzino udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzailnością z siedzibą w Koszalinie.
Uchwała Nr XXXII/287/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach zabudowanych położonych na działkach nr 100 i nr 97/4 obręb ewidencyjny Łekno oraz udzielenia bonifikaty.
Uchwała Nr XXXII/286/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXII/285/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku Pana Mirosława Surowego o użyczenie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Łabusz na rzecz społeczności lokalnej Łabusza reprezentowanej przez Zespół Reprezentantów.
Uchwała Nr XXXII/284/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/265/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/283/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/264/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/282/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/263/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/281/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/262/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/280/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/261/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/279/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/260/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/278/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpoznania wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/259/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/277/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku złożonego przez Pana Mirosława Surowego jako Przewodniczącego Zespołu Reprezentantów o uchylenie uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXX/258/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Uchwała Nr XXXII/276/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXII/275/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Uchwała Nr XXXII/274/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Będzino na lata 2009 - 2013.
Uchwała Nr XXXII/273/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.
Uchwała Nr XXXII/272/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Tymieniu.
Uchwała Nr XXXII/271/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXII/270/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w 2010 roku na wydatki związane z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mścice oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul Rzemieślniczej i Zalesie".
Uchwała Nr XXXII/269/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2009 na wydatki związane z finansowaniem wspólnie z Powiatem Koszalińskim zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364Z Ujazd - Wierzchomino - Dobre.
Uchwała Nr XXXI/268/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: wyrażenia stanowiska odnośnie do protestu Rady Miejskiej w Koszalinie przeciwko działaniom Rady Gminy w Będzinie, apelu do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Uchwała Nr XXXI/267/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka.
Uchwała Nr XXXI/266/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia "OBRONA GRANIC GMIN WIEJSKICH".
Uchwała Nr XXX/265/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXX/264/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/263/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/262/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/261/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/260/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/259/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/258/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/257/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/256/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/255/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/254/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/253/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/252/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/251/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/250/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/249/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Uchwała Nr XXX/248/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXX/247/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XXX/246/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej hydrofornią.
Uchwała Nr XXIX/245/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia przez Gminę Będzino projektu pt.: "Środkowopomorska Akademia Wiedzy i Umiejętności" przedłożonego o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Uchwała Nr XXIX/244/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Będzino i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XXIX/243/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Uchwała Nr XXIX/242/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 roku.
Uchwała Nr XXIX/241/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Uchwała Nr XXIX/240/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.
Uchwała Nr XXVIII/239/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zasad ustalania i wypłaty diet sołtysom sołectw należących do Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXVIII/238/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVIII/237/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVIII/236/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino, w obrębie ewidencyjnym Śmiechów.
Uchwała Nr XXVIII/235/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia wynikające z realizacji zadań statutowych szkół i przedszkoli.
Uchwała Nr XXVIII/234/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/233/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: partnerstwa Gminy Będzino z Fundacją "Środkowopomorska Grupa Działania" oraz przystąpienia do Rady Fundacji "Środkowopomorka Grupa Działania".
Uchwała Nr XXVII/232/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - droga.
Uchwała Nr XXVII/231/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
Uchwała Nr XXVII/230/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy będzino.
Uchwała Nr XXVII/229/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie.
Uchwała Nr XXVII/228/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008.
Uchwała Nr XXVI/227/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia przez Gminę Biesiekierz od gminy Będzino, części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym - drogi Parnówko - Popowo, w granicach administracyjnych Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXVI/226/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
Uchwała Nr XXVI/225/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Będzino".
Uchwała Nr XXVI/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyca".
Uchwała Nr XXVI/223/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do "Planu Odnowy Miejscowości Tymień".
Uchwała Nr XXVI/222/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino, w obrębie ewidencyjnym Pleśna.
Uchwała Nr XXVI/221/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przejęcia prze gminę Będzino od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0364Z Ujazd - Wierzchomino - Dobre.
Uchwała Nr XXVI/220/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Będzino od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice - Mścice, II etap - Stare Bielice - Dobre.
Uchwała Nr XXVI/219/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXVI/218/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wierzchominie.
Uchwała Nr XXVI/217/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: podziału Gminy Będzino na obwody głosowania.
Uchwała Nr XXVI/216/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXVI/215/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXVI/214/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wodę.
Uchwała Nr XXVI/213/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: u w sprawie wprowadzenia amian w budżecie gminy na 2009 r.
Uchwała Nr XXV/212/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXV/211/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: Uchwałę nr XV11/148/08 Rady Gminy w Będzinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/210/09 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca: Uchwałę Nr XVII/147/08 Rady Gminy w Będzinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/209/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XXV/208/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: uczestnictwa Gminy Będzino w użytkowaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie.
Uchwała Nr XXV/207/09 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca: Uchwałę Nr XXII/197/08 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XXV/206/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr XXII/182/08 z dnia 14 listopada 2008.
Uchwała Nr XXV/205/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w GOPS w Będzinie.
Uchwała Nr XXV/204/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2009 rok.
Uchwała Nr XXV/203/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 09.03.2012
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 6 550
Wersja do druku