RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2011r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Uchwała Nr XIV/109/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2012 rok
Uchwała Nr XIV/108/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2012 - 2021
Uchwała Nr XIV/107/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Uchwała Nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2012 rok
Uchwała Nr XIII/105/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/95/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 9 listopada 2011 r.
Uchwała Nr XIII/104/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie samodzielnych lokali w budynku położonym w mieście Koszalin ul. Koszalińska 70.
Uchwała Nr XIII/103/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na spłatę kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Będzino w 2011 r.
Uchwała Nr XIII/102/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 roku.
Uchwała Nr XIII/101/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: innych zwolnień podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 r.
Uchwała Nr XIII/100/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 r.
Uchwała Nr XIII/99/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Nr XIII/98/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Uchwała Nr XIII/97/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2012"
Uchwała Nr XIII/96/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie.
Uchwała Nr XII/95/11 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.
Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 roku.
Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 roku
Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr XI/90/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r.
Uchwała Nr XI/89/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych.
Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudwanej.
Uchwała Nr XI/87/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: wyboru ławników.
Uchwała Nr X/85/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr X/84/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: przekształcenia w drodze umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.
Uchwała Nr X/83/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Mielno w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączącej miejscowości Śmiechów - Gąski"
Uchwała Nr X/82/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Czesłąwy Borowik - Sołtysa Sołectwa Dobiesławiec oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Dobiesłąwiec na bezczynność Wójta Gminy Będzino.
Uchwała Nr X/81/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała Nr X/80/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino.
Uchwała Nr X/79/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała Nr X/78/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji do Planu Odnowy Miejscowości Będzino.
Uchwała Nr X/77/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska i sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy Będzino za lata 2009 - 2010.
Uchwała Nr X/76/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczytemu.
Uchwała Nr X/75/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek gruntu będoących drogami dla Gminy Miasto Koszalin.
Uchwała Nr X/74/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniu wszczętym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczytego w prawo własności.
Uchwała Nr X/73/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości.
Uchwała Nr IX/72/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr IX/71/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji do Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyca.
Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Wierzchomino.
Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Strachomino.
Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Mścice.
Uchwała Nr IX/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoisław.
Uchwała Nr IX/66/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Będzino oraz jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010.
Uchwała Nr IX/63/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji do Planu Odnowy Miejscowości Tymień
Uchwała Nr VII/59/11 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Uchwała NR VI/58/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały
Uchwała NR VI/57/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce położonej w Mścicach.
Uchwała NR VI/56/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
Uchwała NR VI/55/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
Uchwała NR VI/54/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Będzino na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uchwała NR VI/53/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2011-2021.
Uchwała NR VI/52/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 roku.
Uchwała NR VI/51/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 roku.
Uchwała NR VI/50/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Będzino na lata 2011-2014.
Uchwała Nr V/49/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce położonej w Mścicach.
Uchwała Nr V/48/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dodatkowe objęcie przez Gminę Będzino udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., z siedzibą w Koszalinie.
Uchwała Nr V/47/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.
Uchwała Nr V/46/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw i placów wielofunkcyjnych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała Nr V/45/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci niezabudowanej.
Uchwała Nr V/44/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Stoisławiu.
Uchwała Nr V/43/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr II/14/10 Rady Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomosci niezabudowanych Gminy Będzino.
Uchwała Nr V/42/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/299/09 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 listpada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Będzino.
Uchwała Nr V/41/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/253/2001 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie aktów założycielskich przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino.
Uchwała Nr V/40/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino.
Uchwała Nr V/39/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Będzino.
Uchwała Nr V/38/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę.
Uchwała Nr IV/37/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na wyjazdy lokalne, za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez Wójta Gminy Będzino.
Uchwała Nr IV/36/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału do 1/2 części w nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr IV/35/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek gruntu będących drogami.
Uchwała Nr IV/34/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek gruntu będących drogami.
Uchwała Nr IV/33/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej kapliczką.
Uchwała Nr IV/32/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zajętej pod boisko sportowe.
Uchwała Nr IV/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zajętej pod boisko sportowe.
Uchwała Nr IV/30/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zajętej pod cmentarz.
Uchwała Nr IV/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia i zabezpieczenia gwarancji bankowej.
Uchwała Nr IV/28/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych.
Uchwała nr IV/27/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Uchwała nr IV/26/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011r.
Uchwała nr IV/25/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie: upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Uchwała nr IV/24/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2011 - 2021.
Uchwała nr IV/23/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2011.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.03.2012
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 6 038
Wersja do druku